محورهای پذیرش مقاله نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت و فناوری اطلاعات

محورهای کنفرانس

(جهت ارسال مقاله پژوهشگران گرامی )

کلیه محورها شامل گرایش ها و زیرشاخه های مرتبط نیز می باشد.