شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون

دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس هادی ویشکی نژاد

دبیرعلمی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن رضامحله

مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی : جناب آقای مهندس مصطفی خیری چافی

مدیر برنامه ریزی: جناب آقای ابوذر غریبی